báo cáo bán hàng

Những bản báo cáo cơ bản mà người kinh doanh nên làm

với 1 dòng nhìn tổng quan về tình hình bán hàng là cực kỳ cần phải có, tuy nhiên, để hiểu khía cạnh hơn, bạn phải đi sâu vào phân tách những báo cáo yếu tố. Báo cáo doanh thu theo từng sản phẩm, hoặc nhóm sản phẩm là một dòng báo cáo như thế. more »